Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem pozyskującym i przetwarzającym  Twoje dane osobowe, jest Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju Adriana Klos Usługi Psychologiczne z siedzibą w Warszawie przy ul. Litewskiej 11/13 lok 61 (dalej My)

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z zamówioną przez Ciebie usługą psychologiczną w naszym ośrodku.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju Adriana Klos Usługi Psychologiczne?

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do wykonania usługi, którą zamówiłeś. Jest to także niezbędne do kontaktowania się z Tobą w celach związanych ze świadczeniem naszych usług np. umawianiem, odwoływaniem, przekładaniem  wizyt drogą elektroniczną poprzez adres mailowy bądź telefonicznie i poprzez sms czy komunikator skype

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Ośrodka Psychoterapii i Rozwoju Adriana Klos Usługi Psychologiczne którym jest:

  • zapewnienie obsługi usług płatniczych
  • prowadzenie badań i analiz między innymi pod kątem funkcjonalności naszej strony internetowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających stronę ośrodka
  • obsługa Twoich próśb przekazywanych drogą mailową, telefoniczną lub  przez formularz kontaktowy
  • prowadzenie analiz statystycznych naszej strony WWW.

Na podstawie i tylko o ile udzielisz na to zgody, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie adresu e-mail oraz numeru telefonu aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, w związku z zamówioną przez Ciebie zapytaniem lub usługą w naszym ośrodku. Jeśli nie podasz nam swoich danych osobowych takich jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres mailowy oraz w niektórych przypadkach adres komunikatora skype, nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować oraz wykonać zamówionej przez Cebie usługi.

Jakie masz uprawnienia wobec Ośrodka Psychoterapii i Rozwoju Adriana Klos Usługi Psychologiczne w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

  • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne
  • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Ośrodek; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku
  • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu
  • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komy udostępniamy Twoje dane osobowe?

Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju Adriana Klos Usługi Psychologiczne może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym  w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe jak np. księgowa wystawiająca faktury, firma pozycjonująca stronę WWW ośrodka, firma administrująca i promująca stronę WWW ośrodka. Powyższe firmy zapewniają, że chronią Twoje dane, przetwarzają je jedynie w celach związanych z wykonywaniem usług wobec ośrodka  i nie przekazują ich innym podmiotom. Gwarantują bezpieczeństwo Twoich danych umowami powierzenia danych osobowych zawartymi z Administratorem Ośrodka Psychoterapii i Rozwoju Adriana Klos Usługi Psychologiczne.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Ośrodek przechowuje Twoje dane osobowe w związku z zamówioną przez Ciebie usługą w ośrodku przez czas niezbędny do realizacji wykonania danej usługi.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju Adriana Klos Usługi Psychologiczne polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań klientów strony ośrodka, co pomaga nam na rozpoznanie i dopasowanie naszych usług do potrzeb klientów.